OGSM draagt bij aan de internationale groei van de Nederlandse Offshore Wind industrie

Het Internationaal Strategisch Overleg (ISO) is het hoogste adviesorgaan van de minister van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking en Economische Zaken & Klimaat. Het ISO heeft een aantal domeinen gekozen waarin het de publiek-private samenwerking (PPS) wil versnellen. Een van deze domeinen is de energietransitie. De uitvoeringsorganisaties Trade & Innovate NL (TINL), waaronder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en NLinBusiness (NLIB) hebben de opdracht gekregen om strategische meerjarenplannen te ontwikkelen binnen dit domein.

Bron: Internationaal Strategisch Overleg NL (ISO NL)

Het uiteindelijk doel van de publiek-private samenwerking is het vergroten van commercieel succes van Nederlandse kennis, diensten en producten in het buitenland. New Growth Strategies faciliteert diverse PPS-groepen om met de OGSM-methode heldere strategische plannen te maken. Plannen waar al de betrokken partijen zich aan kunnen en willen committeren.

Binnen het domein energietransitie werd gekozen om een strategisch meerjarenplan te ontwikkelen voor het thema Offshore Wind. Dit betreft windmolenparken in zee en alles dat daarbij komt kijken. In samenspraak met brancheverenigingen NWEA (Netherlands WindEnergy Association), HHWE (Holland Home of Wind Energy) en IRO (Industriële Raad voor Olie & Gas) zijn Japan, Vietnam & Polen als kansrijke doelmarkten geïdentificeerd. Hier liggen kansen in verschillende stadia van het ontwikkelen en uitvoeren van offshore wind projecten. Ieder land kent zijn eigen unieke uitdagingen, behoeften en belanghebbenden. En er zijn veel partijen met concurrerend aanbod, zowel lokaal als internationaal. De voornaamste uitdagingen waren dan ook:

·       Goed inzicht krijgen in de kansen en kiezen op welke kansen we inzetten

·       Bepalen hoe midden- en kleinbedrijven mede profiteren van een PPS-traject

·       Waar te beginnen met het materialiseren van de kansen

Begin juni vond de eerste gezamenlijke workshop plaats, waar ook de Directie Internationaal Ondernemen (DIO) vertegenwoordigd was. Op basis van analyse en met de aanwezige expertise werd een gedeelde, meetbare overall doelstelling bepaald (de Objective). Vervolgens zijn vijf strategische pijlers geformuleerd om de voornaamste barrières te overwinnen en kansen te benutten. Bijvoorbeeld een strategie voor het mobiliseren van de juiste netwerken binnen de sector en een strategie gericht op economische diplomatie. Deze algemene strategische pijlers vormden de basis voor de specifieke landen-strategieën.

In een nieuwe serie workshops werd lokale kennis en sectorexpertise toegevoegd om het algemene plan lokaal relevant te maken. Een belangrijke rol was weggelegd voor de Nederlandse ambassades. Het resultaat was een drietal ‘cascade plannen’ voor Japan, Polen en Vietnam met eenzelfde overzichtelijke structuur en onderlinge samenhang, maar ieder met een uniek actieplan, tijdsplanning en ‘eigenaren’ passend bij de lokale markt, vraag en aanbod. De open en directe samenwerking heeft geleid tot solide meerjarenplannen.

 

Henk van Elburg, Senior Program Manager Offshore Wind bij RVO:

“Samenwerken op het gebied van offshore wind exportbevordering deden we al langer, maar met de OGSM-methode van New Growth Strategies verschaften we onszelf niet alleen een samenhangende meerjarige strategie maar ook – en minstens zo belangrijk – een evenwichtig afsprakenkader waar we eigenlijk al langer naar op zoek waren.“

Arjen Schutten, Managing Director van exportassociatie Holland Home of Wind Energy (HHWE):

“Voor de offshore wind ontwikkelingen in Japan ligt er nu een gedegen plan van aanpak om Nederlandse bedrijven te positioneren. Ook voor marktstrategieën op andere opkomende windenergielanden zullen wij in de toekomst gebruik maken van de OGSM-methode”.